Rijtech Components is aangesloten bij de Koninklijke Metaalunie (Nederlands organisatie van ondernemers in
het midden- en kleinbedrijf in de metaal) en gaat te werk volgens de door deze organisatie vastgestelde Metaalunie voorwaarden.

METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie
(Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal)
aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2008.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
©Koninklijke Metaalunie

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die leden van de Koninklijke
Metaalunie doen, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die
hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.2. De aanbieder/leverancier is het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt.
Deze wordt aangeduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
1.3. Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten
overeenkomsten deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de
Koninklijke Metaalunie.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag
opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”,
conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking.
2.4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten
die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten
en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen,
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
3.2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht
of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
opdrachtnemer niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een boete
verschuldigd van € 25.000. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de
wet worden gevorderd.
3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek
binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van
deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van € 1.000 per dag.
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer
krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
4.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen,
berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens
hem voorgeschreven materialen.
4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking
tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen,
materialen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken vóórdat deze worden
verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken.
Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5: Levertijd
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer er van uit
dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en
technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens,
definitieve, goedgekeurde tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer,
de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden
voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen
hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoerings-
periode verlengen met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit tevoeren.
Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast,
zullen dezeworden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.
Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer worden de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.
Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast,
zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode
verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
5.5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode
geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000; het risico van de zaak
gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen
dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust
ook in dat geval op opdrachtgever.
Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’tain’tverzekeren.
6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in
te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het
moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtnemer.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Een stijging van kostprijsbepalende factoren ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag
door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever als de nakoming van de overeenkomst
ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 te voldoen tegelijk met betaling
van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
7.3. Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te
gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde
goederen in rekening brengen.
Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door
omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten
zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk is verhinderd zijn verplichtingen na te komen.
8.2. Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die buiten zijn
invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of
onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer,
aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken
materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot
nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn
en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden.
Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding
geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen
die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.
9.2 In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-,
behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerof minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt
op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de
waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer
bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen.
Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het
overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden
de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
– gas, water en elektriciteit;
– verwarming;
– afsluitbare droge opslagruimte;
– op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
11.2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal,
verbranding of beschadiging, aan zaken van opdrachtnemer, van opdrachtgever en/of van derden,
zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de
plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
11.3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt
en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden
worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van
opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor opdrachtnemer uit de
vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.
Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte
als opgeleverd beschouwd;
c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en
opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk
al dan niet is goedgekeurd;
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen
die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet
in de weg staan.
12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen
schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen
het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
12.4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet
opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van
reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming.
Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is,
dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
13.2. Als het voor opdrachtnemer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen
redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke
condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer
voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
13.3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst.
Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de
uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich
bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever dient zich desgewenst
tegen deze schade te verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende
ondergeschikten van opdrachtnemer.
13.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd
materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van opdrachtgever
zal opdrachtnemer de bewerking opnieuw uitvoeren, met door opdrachtgever voor diens rekening
aangeleverd nieuw materiaal.
13.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens
productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een
derdeis geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

Artikel 14: Garantie
14.1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede
uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor
de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte
materiaal, mits hij vrij was in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie en/of het gebruikte materiaal niet deugdelijk zijn, zal
opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door
opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden.
Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor
rekening van opdrachtgever.
14.3. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever
aangeleverd materiaal dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de
deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor eigen rekening
nieuw materiaal aanleveren;
– het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal
franco aan opdrachtnemer terugzenden;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.4. Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat opdrachtnemer
gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan opdrachtnemer
worden teruggezonden.
Daarna zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
– de zaak herstelt;
– de zaak vervangt;
– opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.
14.5. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een
geleverdezaak dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid
van de installatie en/of montage.
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen.
De eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.6. Voor die onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen
van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.7. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek
te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
14.8. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten
opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.
14.9. a. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
b. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering
of op zaken die door opdrachtgever zijn voorgeschreven of door of namens hem zijn aangeleverd;
c. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van zaken van opdrachtgever.

Artikel 15: Reclamaties
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien
dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij
opdrachtnemer heeft gereclameerd. Artikel 16: Niet afgenomen zaken.
Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking
staan van opdrachtgever.
Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen.
Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

Artikel 17: Betaling
17.1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door
opdrachtnemer aangewezen rekening.
17.2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
– 40% van de totale prijs bij opdracht;
– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de levering van materiaal niet in de
opdracht is begrepen na aanvang van de werkzaamheden;
– 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op verzoek van
opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken.
Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.
Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op
opdrachtgever te verhalen.
17.4. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten,
tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer of de gerechtelijke schuldsanering op
opdrachtnemer van toepassing is.
17.5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; d. opdrachtgever (vennootschap)
wordt ontbonden of geliquideerd;
e. opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke
schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is
opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar,
maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van
de maand gezien als een volle maand.
17.7. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is
opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een
minimum van € 75,=.
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere vanaf € 60.000,= 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt,
zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
17.8. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten
die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst
of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt
of zal betalen;
c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals
schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
18.2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten
zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
18.3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken
terug halen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar
deze zaken zich bevinden.
18.4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde
zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken
aan opdrachtnemer te verpanden.

Artikel 19: Beëindiging
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming
van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds
goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle
vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1. Het Nederlands recht is van toepassing. 20.2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van
toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
20.3. Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer
neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke
bevoegdheidsregels hanteren.
20.4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of
mediation overeenkomen.